Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BreathBalance en een cliënt waarop BreathBalance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk danwel schriftelijk is afgeweken.
 2. Behandelingen
  BreathBalance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan BreathBalance worden verteld.
  BreathBalance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan BreathBalance melden.
  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BreathBalance het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de ruimte komt mag BreathBalance de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag BreathBalance de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  BreathBalance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet BreathBalance vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BreathBalance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  BreathBalance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart in een klantenbestand.
  BreathBalance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  BreathBalance zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  BreathBalance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak BreathBalance verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 5. Betaling
  BreathBalance vermeldt alle prijzen van de behandelingen. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  Aanbiedingen in advertenties of anderszins zijn geldig in de aangegeven looptijd.
  De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant, pinnen of binnen veertien dagen via bankoverboeking te voldoen.
 6. Aansprakelijkheid
  BreathBalance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat BreathBalance is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  BreathBalance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.
 7. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan BreathBalance.
  BreathBalance moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal BreathBalance de behandeling kosteloos opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  Indien BreathBalance en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 8. Specialisatie
  Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
  De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan BreathBalance.
  BreathBalance zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
  De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
  BreathBalance is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 9. Beschadiging en/of diefstal
  BreathBalance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair of apparatuur beschadigt.
  BreathBalance meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BreathBalance het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  Bij BreathBalance wordt gewerkt volgens de algemene sociale en persoonlijke hygiëne regels.
  Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 11. Recht
  Op elke overeenkomst tussen BreathBalance en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van BreathBalance en zijn op aanvraag ook anders beschikbaar.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 12. Disclaimer
   1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    • de eigenaar: adempraktijk BreathBalance;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
   2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina’s welke onderdeel zijn van de website: “https://www.breathbalance.nl”. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
   3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
   4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. BreathBalance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde van deze bronnen, conform het hiervoor genoemde artikel 12.3.
   5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
   6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Algemene voorwaarden
Privacy Statement

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten